THỜI GIAN

- Nhận ảnh: 16/07/2019 - 16/10/2019

- Chấm ảnh: 18/10/2019 - 23/10/2019

- Thông báo kết quả: 25/10/2019

- Trao giải thưởng: 30/11/2019

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 217 tác giả, 44 tỉnh/thành và 1421 tác phẩm